قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

میکروفن های دایرکشنال (جهت دار) در سمعک های پشت گوشی

میکروفن های دایرکشنال (جهت دار) در سمعک های پشت گوشی

میکروفن های دایرکشنال (جهت دار) در سمعک های پشت گوشی و ITC و ITE:
در سمعک های هوشمند با قرارگیری 2 میکروفون در سمعک ، گفتگو در محیط های شلوغ آسانتر می شود. به این ترتیب که با انتخاب
میکروفون دایرکشنال (جهت دار) سروصدای محیط کاهش می یابد و تمرکز فرد بر گوینده افزایش می یابد. اگر میکروفون دایرکشنال
در سمعک باشد. ادیولوژیست هنگام تنظیم سمعک آن را در حافظه سمعک تعریف می کند و کاربر با استفاده از کلید برنامه سمعک
امکان استفاده از این برنامه را خواهد داشت. لازم به یادآوری است که این میکروفونها فقط در مدلهای داخل گوشی (ITC , ITE)
هوشمند قراردارد نه در مدلهای نامرئی (CIC) .
 
روش صحیح قراردادن سمعک پشت گوشی در گوش:
در حالیکه در باطری باز و سمعک خاموش است ، قالب را بین انگشت شست و اشاره نگه داشته و نوک قالب را در ابتدای مجرای
گوش قراردهید. سپس با حرکات ملایم بخش های دیگر قالب را درگوش قرار دهید. در سمعک های RIE تیوب رااز جایی که خمیدگی
دارد نگه داشته و سپس Dome و رسیور را در مجرای گوش قرار دهید برای راحت تر شدن کار می توانید لاله گوش خود را به عقب
و بالا بکشید. حال سمعک را پشت گوش قراردهید. بهتر است قالب را کمی فشار دهید تا مطمئن شوید به درستی در گوش قرارگرفته
است . باز و بسته کردن دهان به بهتر قرار گرفتن سمعک در گوش کمک می کند.
پس از اینکه سمعک را به درستی در گوش قراردادید با بستن در باطری سمعک را روشن کنید. البته شما می توانید سمعک را در
حالیکه روشن است در گوشتان قرار دهید اما ممکن است صدای سوت سمعک را در حال قراردادن آن در گوش بشنوید.
 
روش برداشتن سمعک پشت گوشی از روی گوش:
ابتدا سمعک را با باز کردن در باطری خاموش کنید. سمعک را از پشت گوشتان بردارید و برای لحظاتی آن را در این حالت رها کنید
 حال با استفاده از انگشت شست واشاره به آرامی قالب (نه شلنگ آن) را کشیده و از گوش خارج کنید. سپس با یک چرخش ملایم
قالب را از گوش خارج کنید. در سمعک های RIE کافی است که تین تیوب را با انگشت شست و اشاره از گوش خارج کنید.