قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک دیجیتال

روش صحیح قراردادن سمعک داخل گوشی در گوش

روش صحیح قراردادن سمعک داخل گوشی در گوش

روش صحیح قراردادن سمعک داخل گوشی در گوش :
برای قرار دادن سمعک در داخل گوش ، ابتدا سمعک را بین انگشت شست و اشاره نگه دارید و سپس آن را در گوش قراردهید. بعد
از قرار دادن سمعک در گوش به طور کامل می توانید آن را روشن کنید. چنانچه در هنگام گذاشتن سمعک برروی گوش با دست دیگر
لاله گوش را به عقب بکشید. قراردادن سمعک در گوش آسانتر خواهد شد. باز و بسته کردن دهان نیز در بهتر جا افتادن سمعک در
گوش کمک می کند. بر روی پوسته سمعک نشانگر ابی و قرمز وجود دارد. رنگ آبی نشانگر گوش چپ و رنگ قرمز نشانگر گوش
راست می باشد. 
 
روش برداشتن سمعک داخل گوشی از روی گوش :
برداشتن سمعک به راحتی با گرفتن بندک و کشیدن آن به سمت خارج انجام می شود.

تفکیک سمعک گوش راست و چپ از یگدیگر (مشترک) :
اگر شما 2 دستگاه سمعک دارید که یکی برای گوش راست و دیگری برای گوش چپ تنظیم شده است ، سعی کنید در زمان تنظیم
کردن ، گذاشتن و برداشتن از روی گوش ، آنها را با هم اشتباه نکنید زیرا ممکن است هر یک از آنها تنظیم متفاوت داشته باشد.
چنانچه از ادیولوژیست خود درخواست کنید وی با گذاشتن نشانگر های آبی و قرمز ، سمعک گوش چپ و راست را تفکیک خواهد
 کرد. نشانگر قرمز برای گوش راست و نشانگر آبی برای گوش چپ است.