سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

درجات مختلف كم شنوايي
درجات مختلف كم شنوايي

درجات مختلف كم شنوايي

شنوايي نرمال - Normal Hearing

 آستانه شنوايي تا 15 دسيبل HL طبيعي تلقي مي شود.

 

 

كم شنوايي ملايم -  Mild Hearing Loss

آستانه شنوايي بين 20 تا 40  دسي بل HL است.

 

 

كم شنوايي متوسط - Moderate Hearing Loss

آستانه شنوايي بين 41 تا 70 دسيبل HL است.

 

 

كم شنوايي شديد -  Severe Hearing Loss

آستانه شنوايي بين 71 تا 90 دسيبل HL است.

 

 

كم شنوايي عميق - Profound Hearing Loss

آستانه شنوايي بيش از 90 دسيبل HL است.