در خصوص اهمیت غربالگري شنوايي نوزادان ،ذکر همین نکته کافیست که كم شنوايي در زمره شايع ترين اختلالات مادر زادي است كه بدون علائم ظاهري بروز مي كند . به همین دلیل تشخيص آن در بدو تولد بدون انجام عملیات غربالگري شنوايي امکان پذیر نمی باشد.

اگر غربالگري شنوايي در روزهای ابتدایی تولد انجام نگیرد ، تشخيص كم شنوايي ممكن است تا 5/2 سالگي به تاخير افتد و تاخير در تشخيص كم شنوايي به قابليت درك گفتار و زبان آسيب مي زند و به تبع آن مشكلات تحصيلي ، ارتباطي ،‌ اجتماعي وشغلي براي اين دسته از كم شنوايان به وجود خواهد آمد . به همين دليل است كه سن تشخيص كم شنوايي ( قبل از 3 ماهگي ) و شروع توانبخشي ( قبل از 6 ماهگي ) از مولفه هاي مهم در بهبود رشد گفتار و زبان در كودكان كم شنواست.

غربالگري شنوايي توسط اديولوژيست صورت میگیرد . آزمايش بسيار سريع انجام مي شود و براي نوزادان ناراحت كننده و دردناك نيست . روند انجام آزمايش به اين شكل است كه از طريق يك پروب نرم تميز كه در ابتداي مجراي گوش خارجي قرار مي گيرد ؛‌ محرك صوتي ( كليك )‌به گوش ارسال مي شود و زمانيكه سلولهاي گوش داخلي صدا را دريافت مي كنند گسيلي(ECHO) به سمت گوش خارجي توليد مي كنند كه به وسيله پروب دريافت مي شود و شكل موجي آن بر روي دستگاه قابل مشاهده است . نام این آزمایشOAE است و مستقيماً حلزون گوش داخلي را مورد بررسی قرار می دهد . زيرا اكثر مشكلات مادرزادي شنوايي در گوش داخلي ايجاد مي شود .

تلفنواتساپاینستاگرامفیس بوک