تعمیر سمعک 1 کلینیک کاشن - تجویز سمعک

1608987659 کلینیک کاشن - تجویز سمعک

خرید سمعک
تنها ادیولوژیست می تواند برای بیمار سمعک تجویز نماید.تجویز درست و صحیح سمعک پس از طی مراحل ارزیابی،مشاوره،قالب گیری برای سمعک،تنظیم سمعک و آموزش به فرد صورت می گیرد.که این جلسات آموزشی با مراجعه 2 جلسه ای فرد به کلینیک شنوایی صورت می پذیرد.

مراحل ارزیابی شامل انجام ادیومتری و تهیه ادیوگرام است که بر طبق آن نوع کم شنوایی فرد مراجعه کننده و میزان و مقدار آن مشخص می گردد. بعد از این مرحله، مرحله مشاوره به جریان می افتد. در جلسه مشاوره با توجه به فاکتور هایی همچون سن فرد و میزان و نوع کم شنوایی یا سایر موارد، به فرد چندین سمعک مختلف برای نمونه و انتخاب صحیح داده می شود. پس از انتخاب نهایی سمعک، قالب گیری انجام میشود.

در ابتدای عمل،ادیولوژیست قالب اولیه را از گوش بیمار برای بدست آوردن شکل دقیق و صحیح مجرا وگوش خارجی تهیه می نماید. انجام قالب گیری دردی برای بیمار ایجاد نخواهد کرد و با تزریق خمیری نرم به داخل گوش انجام می شود. پس از طی مدت زمانی کوتاه خمیر سفت می شود و به راحتی از گوش خارج می شود و برای ساخت قالب اصلی و یا یکی از انواع سمعک داخل گوشی به محل ساخت ارسال می شود.

بعد از ساخت قالب اصلی و آماده شدن سمعک، مرحله تنظیم ( Fitting) انجام می شود.
تنظیم سمعک های آنالوگ با استفاده از تریمر های نصب شده روی سمعک صورت می پذیرد.
تنظیم سمعک های قابل برنامه ریزی و دیجیتال به وسیله نرم افزارکامپیوتری انجام می شود. سمعک تنظیم شده بر روی گوش فرد گذاشته شده تا وضعیت شنوایی وی با سمعک بررسی می گردد. در مرحله آخر شیوه استفاده از سمعک شامل نحوه جاگذاری قالب و سمعک، روشن-خاموش کردن سمعک،تعویض باطری،تمیز کردن قالب سمعک های پشت گوشی یا محافظ جرم سمعک های داخل گوشی و…… به طور کامل به فرد مذکور آموزش داده می شود.

اگر بهد از تهیه سمعک،احتمالا”فرد با مشکلی مواجه شود،می تواند با مراجعه و تنظیم مجدد برای رفع مشکل موجود اقدام نماید. در واقع لازم به ذکر می باشد بابت انجام مراحل بعدی تنظیم،هزینه ای بابت خدمات انجام شده از بیمار دریافت نمی شود.

تلفنواتساپاینستاگرامفیس بوک