ارزيابي شنوايي بزرگسالان و اطفال

تعمیر سمعک 1 کلینیک کاشن - ارزيابي شنوايي بزرگسالان و اطفال

ارزيابي شنوايي بزرگسالان با آزمون هاي اديومتري و تمپانومتري انجام می شود و در برخی موارد بهد از انجام اين آزمون ها،نیاز به انجام آزمون هاي الكتروفيزيولوژيك می باشد. بزرگسالان پس از ارجاع توسط پزشك متخصص ابتدا شكايت اصلي شان بررسي شده و معاينه اتوسكوپي ميشوند سپس آزمون تمپانومتري صورت میگیرد.

در اين آزمون وضعيت گوش مياني و پرده گوش بررسي ميشود و اگر هر گونه مشکلی(پارگي پرده گوش،عفونت گوش مياني و…..) در اين مسيرباشد ،تشخيص داده مي شود.عصب كنترل كننده عضلات گوش مياني نيز با ثبت رفلكس صوتي در اين آزمون ارزيابي مي شودو مجموعه پاسخ به صورت تمپانوگرام در اختيار فرد قرار مي گيرد.

بعد از تمپانومتري ارزيابي اديومتري به صورت اديومتري راه هوايي، راه استخواني و آزمون گفتاري انجام مي شود.آزمون اديو متري ميزان شنوايي را تعيين مي كند و پاسخ حاصل از آن به صورت اديو گرام به بيمار داده مي شود.چنانچه ميزان شنوايي فرد در محدوده 15-0 قرار گيرد،نرمال تلقي مي شود و هرچه عدد نمودار از 20 بيشتر شود.
از درجه های مختلف کم شنوایی محسوب می شود. در واقع اديو متري ،نوع و ميزان كم شنوايي را نشان می دهد كه در تجويز سمعك اهمیت به سزایی دارد.
(در ارز يابي شنوايي اطفال كليه اين مراحل انجام می شود،اما فرق آن در این است كه ارائه محرك صوتي از طريق هدفون انجام نمي شود بلكه محرك از طريق دو بلندگوي قرار گرفته در اتاقك ارائه مي شود.)

تلفنواتساپاینستاگرامفیس بوک