سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

چه ميزان افت شنوايي در كودكان واطفال منجر به آسيب گفتار وزبان مي شود؟

چه ميزان افت شنوايي در كودكان واطفال منجر به آسيب گفتار وزبان مي شود؟

نوزادان و اطفال در سن زبان آموزي و يادگيري گفتار قرار دارند به همین دلیل كمترين ميزان افت شنوايي(كم شنوايي ملايم) به دليل محروميت نوزاد از بعضي اصوات با شدت ملايم مي تواند باعث اختلال در آهنگ گفتار و يادگيري برخي آواها شود.از اين جهت هر ميزان كم شنوايي(حتي ملايم) در مورد اطفال و نوزادان بايد جدي گرفته شود و مورد بررسی قرار گیرد تا مانع آسيب گفتار وزبان در آنها شود.