سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

محدوده شنوايي(Hearing Range)انسان چقدر است؟

محدوده شنوايي(Hearing Range)انسان چقدر است؟

منظور از محدوده شنوايي ،محدوده فركانس هاي قابل شنيدن توسط انسان می باشد. محدوده فركانس شنوايي انسان بين20تا 20.000 هرتز است. با وجود تفاوت هاي فردي به ويژه در فركانس هاي بالا كاهش تدريجي محدوده شنوايي با افزايش سن طبيعي محسوب می گردد.