سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

مقایسه سمعک های داخل کانال - ITC
مقایسه سمعک های داخل کانال - ITC

مقایسه سمعک های داخل کانال - ITC

اندازه سمعک های ITC کوچکتر ازسمعک های ITE می باشدو جهت پوشش كم شنوایی هاي ملايم ، متوسط و نسبتاً شديد مناسب تر می باشد.