سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

علائم افت شنوایی کودکان
علائم افت شنوایی کودکان

علائم افت شنوایی کودکان

علائم افت شنوایی درکودکان

  • نداشتن گفتار متناسب با سن که به اشتباه تحت عنوان تأخیر رشدی یا تکاملی نام دارد.
  • نداشتن عکس العمل به صداهای بلند ناگهانی
  • عدم توانایی در جهت یابی صدا
  • عفونت های مربوط به گوش
  • وقتی از فاصله دور، پشت سر یا اتاق دیگر كودك را صدا می کنید، جواب نمی دهد.
  • تأخیر رشد یا رشد نامتناسب گفتار و زبان
  • تأخیر در رشد گفتار و زبان و یا تولید نامتناسب آن ( دیر زبان باز کردن کودک