سمعک | قیمت سمعک | خرید سمعک | سمعک هوشمند | سمعک نامرئی | سمعک ارزان | سمعک دیجیتال | سمعک داخل گوش | سمعک سالمندان | سمعک شارژی

اديوگرام چيست؟
اديوگرام چيست؟

اديوگرام چيست؟

نتايج حاصل از ارزيابي شنوايي ( اديومتري )‌به صورت اديوگرام(Audiogram)رسم و گزارش مي شود .

محور افقي اديوگرام نشان دهنده فركانس و محور عمودي آن مربوط به شدت يا بلندي صدا می باشد. فركانس هاي بم در سمت چپ و فركانسهاي زير در سمت راست اين محور نمايش داده مي شوند . شدت هاي پايين در بالاي محور عمودي نشان داده می شوند و هر چه به سمت پايين مي آييم شدت بالاتر مي رود . نمودار شنوايي طبيعي در محدوده بين0-20dBHLقرار مي گيرد و هر چه نمودار به سمت پايين جدول نزديك تر شود افت شنوايي فرد نیز بیشتر خواهد شد.

 

اطلاعات گوش راست با رنگ قرمز و اطلاعات گوش چپ با رنگ آبي بر روي اديوگرام ثبت مي شود . هدف اصلي انجام اديومتري و ثبت اديوگرام ، تعيين درجه و نوع كم شنوايي فرد مراجعه کننده است .